汉语写作教程 (供二年级使用)-Giáo trình viết tiếng Trung Quốc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 汉语写作教程 (供二年级使用)-Giáo trình viết tiếng Trung Quốc
  • Mã ISBN: 978-604-9899-94-2
  • Tác giả: 吴明月 阮英淑着 范玉含
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: 汉语写作教程 (供二年级使用)-Giáo trình viết tiếng Trung Quốc

Về tác giả: 吴明月 阮英淑着 范玉含

Tìm mua sách nếu có bán: