30 Giây Y Học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 30 Giây Y Học
  • Mã ISBN: 978-604-2-18487-8
  • Tác giả: Gabrielle M. Finn
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Phan Cao Hoài Nam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: 30 Giây Y Học

Về tác giả: Gabrielle M. Finn

Tìm mua sách nếu có bán: