38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+/ 38 Essential Vocabulary Topics for IELTS 7.0+/ A book that helps you improve your IELTS writing&speaking; A book with 38 academic vocabulary topics, in-context practice exercises, 38 sample IELTS essays

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+/ 38 Essential Vocabulary Topics for IELTS 7.0+/ A book that helps you improve your IELTS writing&speaking; A book with 38 academic vocabulary topics, in-context practice exercises, 38 sample IELTS essays
  • Mã ISBN: 978-604-56-7216-7
  • Tác giả: Tú Phạm – Trần Đức Phương Anh
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Ngọc
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam-NXB Phụ nữ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: 38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+/ 38 Essential Vocabulary Topics for IELTS 7.0+/ A book that helps you improve your IELTS writing&speaking; A book with 38 academic vocabulary topics, in-context practice exercises, 38 sample IELTS essays

Về tác giả: Tú Phạm – Trần Đức Phương Anh

Tìm mua sách nếu có bán: