45 năm Giao thông Vận tải 1975 – 2020 (Timeless Values) (D.O.T handbook)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 45 năm Giao thông Vận tải 1975 – 2020 (Timeless Values) (D.O.T handbook)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6965-0
  • Tác giả: Sở Giao thông Vận tải (Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Thế Khoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VH sáng tạo Trí Việt – 11 H Ng. Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: 45 năm Giao thông Vận tải 1975 – 2020 (Timeless Values) (D.O.T handbook)

Về tác giả: Sở Giao thông Vận tải (Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Tìm mua sách nếu có bán: