500 câu chuyện đạo đức : Tình yêu thương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 500 câu chuyện đạo đức : Tình yêu thương
  • Mã ISBN: 978-604-1-13734-9
  • Tác giả: Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: 500 câu chuyện đạo đức : Tình yêu thương

Về tác giả: Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên

Tìm mua sách nếu có bán: