7 chiến lược học tập thay đổi tương lai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 7 chiến lược học tập thay đổi tương lai
  • Mã ISBN: 978-604-77-7023-6
  • Tác giả: 1980 Books biên soạn
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT 1980 Books – Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, HN
  • Nơi in: Cty CP in và TM Prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: 7 chiến lược học tập thay đổi tương lai

Về tác giả: 1980 Books biên soạn

Tìm mua sách nếu có bán: