70 năm Bác Hồ viết tác phẩm dân vận giá trị lý luận và thực tiễn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm dân vận giá trị lý luận và thực tiễn
  • Mã ISBN: 978-604-84-4552-2
  • Tác giả: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai – TS. Nguyễn Thái Bình (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai – 58 Lê Thánh Tôn, Tp. Pleiku
  • Nơi in: CT cp in PTGD Gia Lai
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm dân vận giá trị lý luận và thực tiễn

Về tác giả: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai – TS. Nguyễn Thái Bình (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: