70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn
  • Mã ISBN: 978-604-57-5273-9
  • Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Bích; Võ Thị Tú Oanh; Nguyễn Mai Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tạp chí Cộng Sản
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: 70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn

Về tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: