70 năm truyền thống vẻ vang Hội Sinh viên Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: 70 năm truyền thống vẻ vang Hội Sinh viên Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-9858-46-8
  • Tác giả: Hội Sinh viên Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Ngụy Nguyên Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Tổng hợp Cầu Giấy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: 70 năm truyền thống vẻ vang Hội Sinh viên Việt Nam

Về tác giả: Hội Sinh viên Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: