Agatha Christie – Chuỗi án mạng A.B.C

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Agatha Christie – Chuỗi án mạng A.B.C
  • Mã ISBN: 978-604-1-14331-9
  • Tác giả: Agatha Christie
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Mộng Xuân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Agatha Christie – Chuỗi án mạng A.B.C

Về tác giả: Agatha Christie

Tìm mua sách nếu có bán: