Âm nhạc và Mĩ thuật 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Âm nhạc và Mĩ thuật 6
  • Mã ISBN: 978-604-0-13834-7
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bùi Đỗ Thuật, Đàm Luyện (Tổng chủ biên phần Mĩ thuật) Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Hoàng Lân, Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Âm nhạc), Lê Minh Châu, Ngô Thị Nam, Triệu Khắc Lễ
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh (SAPCO)
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Âm nhạc và Mĩ thuật 6

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bùi Đỗ Thuật, Đàm Luyện (Tổng chủ biên phần Mĩ thuật) Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Hoàng Lân, Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Âm nhạc), Lê Minh Châu, Ngô Thị Nam, Triệu Khắc Lễ

Tìm mua sách nếu có bán: