An ninh khu Sài Gòn – Gia Định – Những trang sử hào hùng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: An ninh khu Sài Gòn – Gia Định – Những trang sử hào hùng
  • Mã ISBN: 978-604-72-4152-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Đinh Đức Long
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in NXB VHDT
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: An ninh khu Sài Gòn – Gia Định – Những trang sử hào hùng

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: