Anh lạc luận – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Anh lạc luận – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-88-9017-9
  • Tác giả: Lý Tứ
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Anh lạc luận – tập 1

Về tác giả: Lý Tứ

Tìm mua sách nếu có bán: