Anh Thảo và Cỏ Dại (Những bài học từ thiên nhiên)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Anh Thảo và Cỏ Dại (Những bài học từ thiên nhiên)
  • Mã ISBN: 978-604-68-5993-2
  • Tác giả: Nguyễn Mai Dung
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/12/2019

Thông tin về sách: Anh Thảo và Cỏ Dại (Những bài học từ thiên nhiên)

Về tác giả: Nguyễn Mai Dung

Tìm mua sách nếu có bán: