Anti-cancer efficacy of vaccine-strain measles and mumps viruses against human colon cancer

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Anti-cancer efficacy of vaccine-strain measles and mumps viruses against human colon cancer
  • Mã ISBN: 978-604-67-1264-0
  • Tác giả: Assoc. prof. nguyen linh toan, md. phd. (chief author)
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH Khuyến học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Anti-cancer efficacy of vaccine-strain measles and mumps viruses against human colon cancer

Về tác giả: Assoc. prof. nguyen linh toan, md. phd. (chief author)

Tìm mua sách nếu có bán: