Bà nội du học – du ký

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bà nội du học – du ký
  • Mã ISBN: 978-604-1-15986-0
  • Tác giả: Lê Lan Anh
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Hải Đăng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Bà nội du học – du ký

Về tác giả: Lê Lan Anh

Tìm mua sách nếu có bán: