Bác Hồ với Ninh Bình – Ninh Bình làm theo lời Bác

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bác Hồ với Ninh Bình – Ninh Bình làm theo lời Bác
  • Mã ISBN: 978-604-57-5075-9
  • Tác giả: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Ninh Bình
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Võ Thị Tú Oanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Bác Hồ với Ninh Bình – Ninh Bình làm theo lời Bác

Về tác giả: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Ninh Bình

Tìm mua sách nếu có bán: