Bách khoa tri thức tuổi trẻ – Mười vạn câu hỏi vì sao – Toán học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bách khoa tri thức tuổi trẻ – Mười vạn câu hỏi vì sao – Toán học
  • Mã ISBN: 978-604-0-22474-3
  • Tác giả: Cố Sâm, Đàm Tường Bách, Đào Triết Hiên, Điên Diên Ngan, Hàn Khởi Đức (Tổng Chủ biên), Hàn Tuyết Đào, Khâu Duy Nguyên, Khâu Duy Nguyên (Phó Chủ biên), La Mậu Khang, Lô Xương Hải, Luc Lập Cường, Lưu Kiến Á, Ly Đai Tiêm, Lý Đại Tiềm (Chủ biên), Ly Trung, Ly Văn Lâm, Phương Huyền, Thiện Bình, Tiêu Thuật Minh, Triệu Hiến Sơ, Trình Kiếm, Trương Điện Tru, Trương Văn Tuấn, Từ Thành Hao, Tưởng Thanh, Vạn Duy Cương, Vương Nguyên, Vương Nhất
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Vũ Khánh Thuận
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/04/2020

Thông tin về sách: Bách khoa tri thức tuổi trẻ – Mười vạn câu hỏi vì sao – Toán học

Về tác giả: Cố Sâm, Đàm Tường Bách, Đào Triết Hiên, Điên Diên Ngan, Hàn Khởi Đức (Tổng Chủ biên), Hàn Tuyết Đào, Khâu Duy Nguyên, Khâu Duy Nguyên (Phó Chủ biên), La Mậu Khang, Lô Xương Hải, Luc Lập Cường, Lưu Kiến Á, Ly Đai Tiêm, Lý Đại Tiềm (Chủ biên), Ly Trung, Ly Văn Lâm, Phương Huyền, Thiện Bình, Tiêu Thuật Minh, Triệu Hiến Sơ, Trình Kiếm, Trương Điện Tru, Trương Văn Tuấn, Từ Thành Hao, Tưởng Thanh, Vạn Duy Cương, Vương Nguyên, Vương Nhất

Tìm mua sách nếu có bán: