Bài luyện tập và đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 1 – Tập một (Theo Thông tư 22 /2016/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài luyện tập và đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 1 – Tập một (Theo Thông tư 22 /2016/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16189-5
  • Tác giả: Vũ Quốc Chung (chủ biên) – Sáng Việt – Mai Bá Bắc -Vũ Thị Thanh Hoa
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Châu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in và vật tư Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài luyện tập và đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 1 – Tập một (Theo Thông tư 22 /2016/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Về tác giả: Vũ Quốc Chung (chủ biên) – Sáng Việt – Mai Bá Bắc -Vũ Thị Thanh Hoa

Tìm mua sách nếu có bán: