Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng Anh 7 (Theo chương trình tiếng Anh mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng Anh 7 (Theo chương trình tiếng Anh mới)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16716-3
  • Tác giả: Nguyễn Thị Chi (Chủ biên) – Nguyễn Hữu Cương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Nguyễn Hoài Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti cổ phần in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng Anh 7 (Theo chương trình tiếng Anh mới)

Về tác giả: Nguyễn Thị Chi (Chủ biên) – Nguyễn Hữu Cương

Tìm mua sách nếu có bán: