Bài tập công nghệ 6 – Kinh tế gia đình

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập công nghệ 6 – Kinh tế gia đình
  • Mã ISBN: 978-604-0-14377-8
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Triệu Thị Chơi, Vũ Thùy Dương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đỗ Hữu Phú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Bài tập công nghệ 6 – Kinh tế gia đình

Về tác giả: Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Triệu Thị Chơi, Vũ Thùy Dương

Tìm mua sách nếu có bán: