Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 5 – tập 1 (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 5 – tập 1 (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16088-1
  • Tác giả: Nguyễn Song Hùng (Chủ biên) – An Thị Thu Hà – Trương Thị Ngọc Minh – Nguyễn Bích Thủy
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Nguyễn Hoài Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in Công đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 5 – tập 1 (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới)

Về tác giả: Nguyễn Song Hùng (Chủ biên) – An Thị Thu Hà – Trương Thị Ngọc Minh – Nguyễn Bích Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: