Bài tập cuối tuần Toán 1 – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập cuối tuần Toán 1 – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-15235-0
  • Tác giả: Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Thị Kim Cương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Bài tập cuối tuần Toán 1 – Tập 2

Về tác giả: Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Thị Kim Cương

Tìm mua sách nếu có bán: