Bài tập Đại số và giải tích 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Đại số và giải tích 11
  • Mã ISBN: 978-604-0-18776-5
  • Tác giả: Đào Ngọc Nam, Lê Văn Tiến, Phạm Phu, Trần Văn Hạo, Vũ Tuấn (Chủ biên), Vũ Viết Yên
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Việt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ. Địa chỉ in Đường Nguyễn Thái Học, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập Đại số và giải tích 11

Về tác giả: Đào Ngọc Nam, Lê Văn Tiến, Phạm Phu, Trần Văn Hạo, Vũ Tuấn (Chủ biên), Vũ Viết Yên

Tìm mua sách nếu có bán: