Bài tập Giáo dục lối sống lớp 2 – tập một (Công nghệ giáo dục)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Giáo dục lối sống lớp 2 – tập một (Công nghệ giáo dục)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17350-8
  • Tác giả: Đỗ Thanh Huyền, Hồ Ngọc Đại (Tổng chủ biên), Ngô Thị Tuyên (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Tống Thị Kim Phượng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập Giáo dục lối sống lớp 2 – tập một (Công nghệ giáo dục)

Về tác giả: Đỗ Thanh Huyền, Hồ Ngọc Đại (Tổng chủ biên), Ngô Thị Tuyên (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: