Bài tập giáo dục Quốc phòng – an ninh 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập giáo dục Quốc phòng – an ninh 10
  • Mã ISBN: 978-604-0-22462-0
  • Tác giả: Lê Doãn Thuật (Chủ biên), Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn Quý, Phạm Văn Thao
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đặng Thị Mai Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – P. Trưng Nhị – T.P Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập giáo dục Quốc phòng – an ninh 10

Về tác giả: Lê Doãn Thuật (Chủ biên), Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn Quý, Phạm Văn Thao

Tìm mua sách nếu có bán: