Bài tập giáo dục quốc phòng – an ninh 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập giáo dục quốc phòng – an ninh 11
  • Mã ISBN: 978-604-0-22463-7
  • Tác giả: Lê Doãn Thuật (Chủ biên), Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Văn Quý, Phạm Văn Thao
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Duy Mạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP in và vật tư Hải Dương. Địa chỉ in Đường An Thái – Phường Bình Hàn TP. Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập giáo dục quốc phòng – an ninh 11

Về tác giả: Lê Doãn Thuật (Chủ biên), Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Văn Quý, Phạm Văn Thao

Tìm mua sách nếu có bán: