Bài tập Hình học 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Hình học 11
  • Mã ISBN: 978-604-0-18777-2
  • Tác giả: Khu Quốc Anh, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Mộng Hy (Chủ biên), Trần Đức Huyên, Trần Văn Hạo
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thanh Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti cổ phần in Nghệ An. Địa chỉ in Số 216 đường Trần Phú – Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập Hình học 11

Về tác giả: Khu Quốc Anh, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Mộng Hy (Chủ biên), Trần Đức Huyên, Trần Văn Hạo

Tìm mua sách nếu có bán: