Bài tập Hóa học 8

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Hóa học 8
  • Mã ISBN: 978-604-0-13713-5
  • Tác giả: Đỗ Tất Hiển, Lê Xuân Trọng, Ngô Ngọc An, Nguyễn Cương (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: 01-2019/CXBIPH/181-935/GD
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in Nhân Dân Bình Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Bài tập Hóa học 8

Về tác giả: Đỗ Tất Hiển, Lê Xuân Trọng, Ngô Ngọc An, Nguyễn Cương (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: