Bài tập Hóa Lí – Tập I – Cơ sở Hóa học lượng tử

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Hóa Lí – Tập I – Cơ sở Hóa học lượng tử
  • Mã ISBN: 978-604-9876-60-8
  • Tác giả: Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn- Nguyễn Minh Ngọc
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đinh Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Bài tập Hóa Lí – Tập I – Cơ sở Hóa học lượng tử

Về tác giả: Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn- Nguyễn Minh Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: