Bài tập Kế toán tài chính 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Kế toán tài chính 1
  • Mã ISBN: 978-604-79-2397-7
  • Tác giả: Khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Dương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Trần Công
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập Kế toán tài chính 1

Về tác giả: Khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tìm mua sách nếu có bán: