Bài tập Lịch sử 8

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Lịch sử 8
  • Mã ISBN: 978-604-0-14414-0
  • Tác giả: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Hồng Liên, Phan Ngọc Liên (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đặng Thị Huyền Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công Ty TNHH in Bao Bì Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập Lịch sử 8

Về tác giả: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Hồng Liên, Phan Ngọc Liên (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: