Bài tập luyện phát âm L và N

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập luyện phát âm L và N
  • Mã ISBN: 978-604-0-15787-4
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Kim Chung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP in và vật tư Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập luyện phát âm L và N

Về tác giả: Nguyễn Hữu Thọ

Tìm mua sách nếu có bán: