Bài tập Ngữ văn 9, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Ngữ văn 9, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-18452-8
  • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Diệp Quang Ban, Đỗ Ngọc Thống, Hồng Dân, Lã Nhâm Thìn, Lê Quang Hưng, Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Minh Thuyết (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Long, Phùng Văn Tửu, Trần Đình Sử, Trịnh Thị Thu Tiết
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Hằng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti cổ phần in Nghệ An. Địa chỉ in Số 216 đường Trần Phú – Thành phố Vinh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Bài tập Ngữ văn 9, tập 1

Về tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Diệp Quang Ban, Đỗ Ngọc Thống, Hồng Dân, Lã Nhâm Thìn, Lê Quang Hưng, Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Minh Thuyết (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Long, Phùng Văn Tửu, Trần Đình Sử, Trịnh Thị Thu Tiết

Tìm mua sách nếu có bán: