Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 – Tập một (Theo định hướng chương trình Giáo dục phổ thông mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 – Tập một (Theo định hướng chương trình Giáo dục phổ thông mới)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17909-8
  • Tác giả: Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) – Phan Thị Hồ Điệp
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Kim Chung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH Thương mại Đông Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 – Tập một (Theo định hướng chương trình Giáo dục phổ thông mới)

Về tác giả: Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) – Phan Thị Hồ Điệp

Tìm mua sách nếu có bán: