Bài tập phát triển năng lực-môn tiếng Việt lớp 4-Tập 1 (Theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới) (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập phát triển năng lực-môn tiếng Việt lớp 4-Tập 1 (Theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới) (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày)
  • Mã ISBN: 978-604-54-4923-3
  • Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (Tổng CB), Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp, Trần Hiền Lương (CB), Xuân Thị Nguyệt Hà
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Trần Thị Lơ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CT TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: Bài tập phát triển năng lực-môn tiếng Việt lớp 4-Tập 1 (Theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới) (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày)

Về tác giả: Đỗ Ngọc Thống (Tổng CB), Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp, Trần Hiền Lương (CB), Xuân Thị Nguyệt Hà

Tìm mua sách nếu có bán: