Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 – Tập hai (Theo định hướng chương trình Giáo dục phổ thông mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 – Tập hai (Theo định hướng chương trình Giáo dục phổ thông mới)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16211-3
  • Tác giả: Trần Diên Hiển (Chủ biên) – Lô Thúy Hương – Hoàng Mai Lê – Nguyễn Thị Kiều Oanh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Như Hiền
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CÔNG TY CP IN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 – Tập hai (Theo định hướng chương trình Giáo dục phổ thông mới)

Về tác giả: Trần Diên Hiển (Chủ biên) – Lô Thúy Hương – Hoàng Mai Lê – Nguyễn Thị Kiều Oanh

Tìm mua sách nếu có bán: