Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8-Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8-Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-54-5635-4
  • Tác giả: Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Việt Hà, Phạm Thị Thu Hiền (CB)
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8-Tập 2

Về tác giả: Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Việt Hà, Phạm Thị Thu Hiền (CB)

Tìm mua sách nếu có bán: