Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-17558-8
  • Tác giả: Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Thảo, Huỳnh Kim Tuấn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 – tập 1

Về tác giả: Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: