Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 4-Tập 2 (Theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới) (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 4-Tập 2 (Theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới) (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày)
  • Mã ISBN: 978-604-54-4914-1
  • Tác giả: Đỗ Đức Bình, Đỗ Tiến Đạt (CB), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Trần Thuý Ngà
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 4-Tập 2 (Theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới) (Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày)

Về tác giả: Đỗ Đức Bình, Đỗ Tiến Đạt (CB), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Trần Thuý Ngà

Tìm mua sách nếu có bán: