Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục Tập hai: Vần (sách cho buổi học thứ 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục Tập hai: Vần (sách cho buổi học thứ 2)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16173-4
  • Tác giả: Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) – Võ Thanh Hà – Bùi Thanh Thủy, Trần Hải Toàn
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH Thương mại Đông Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục Tập hai: Vần (sách cho buổi học thứ 2)

Về tác giả: Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) – Võ Thanh Hà – Bùi Thanh Thủy, Trần Hải Toàn

Tìm mua sách nếu có bán: