Bài tập thực hành Toán 1 – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập thực hành Toán 1 – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-16050-8
  • Tác giả: Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Áng, PGS.TS. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Vũ Mai Hương, Vũ Văn Dương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Minh Hải
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In KH Công nghệ Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Bài tập thực hành Toán 1 – Tập 2

Về tác giả: Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Áng, PGS.TS. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Vũ Mai Hương, Vũ Văn Dương

Tìm mua sách nếu có bán: