Bài tập thực hành Toán 3 – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập thực hành Toán 3 – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-16070-6
  • Tác giả: Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Áng, PGS.TS. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Trần Diên Hiển, Vũ Dương Thụy, Vũ Mai Hương, Vũ Văn Dương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công Ty TNHH MTV In Quân đội I
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/12/2019

Thông tin về sách: Bài tập thực hành Toán 3 – Tập 2

Về tác giả: Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Áng, PGS.TS. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Trần Diên Hiển, Vũ Dương Thụy, Vũ Mai Hương, Vũ Văn Dương

Tìm mua sách nếu có bán: