Bài tập thực hành Toán 5 – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập thực hành Toán 5 – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-16089-8
  • Tác giả: Đặng Tự Ân, Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Kiều Đức Thành, Nguyễn Áng, PGS.TS. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Vũ Mai Hương, Vũ Văn Dương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Ái Nhu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công Ty CP In và Thương mại PRIMA
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Bài tập thực hành Toán 5 – Tập 1

Về tác giả: Đặng Tự Ân, Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Kiều Đức Thành, Nguyễn Áng, PGS.TS. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Vũ Mai Hương, Vũ Văn Dương

Tìm mua sách nếu có bán: