Bài tập Tiếng Việt lớp 1- (Công nghệ giáo dục) – Tập hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Tiếng Việt lớp 1- (Công nghệ giáo dục) – Tập hai
  • Mã ISBN: 978-604-0-16187-1
  • Tác giả: Ngô Hiền Tuyên, Ngô Thị Tuyên (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thủy
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti Cổ phần In Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Bài tập Tiếng Việt lớp 1- (Công nghệ giáo dục) – Tập hai

Về tác giả: Ngô Hiền Tuyên, Ngô Thị Tuyên (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: