Bài tập tiếng Việt nâng cao lớp 3 – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập tiếng Việt nâng cao lớp 3 – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-54-5869-3
  • Tác giả: Đặng Thị Trà – Trần Thu Thủy
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Minh Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP đầu tư và phát triển Trí Nhân Tâm
  • Nơi in: CT TNHH in và nghiên cứu thị trường Việt Cường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Bài tập tiếng Việt nâng cao lớp 3 – Tập 2

Về tác giả: Đặng Thị Trà – Trần Thu Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: