Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6
  • Mã ISBN: 978-604-0-16093-5
  • Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân, Trần Kiên, Vũ Xuân Vinh (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Kim Liên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH In và Thương mại Sông Lam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6

Về tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân, Trần Kiên, Vũ Xuân Vinh (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: