Bài tập Toán 6, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Toán 6, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-13688-6
  • Tác giả: Phạm Đức Quang, Phạm Gia Đức, Tôn Thân (Chủ biên), Trần Luận, Vũ Hữu Bình
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in SGK Tại TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Bài tập Toán 6, tập 1

Về tác giả: Phạm Đức Quang, Phạm Gia Đức, Tôn Thân (Chủ biên), Trần Luận, Vũ Hữu Bình

Tìm mua sách nếu có bán: