Bài tập Vật lý đại cương tập 2: Điện – dao động – sóng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Vật lý đại cương tập 2: Điện – dao động – sóng
  • Mã ISBN: 978-604-0-21374-7
  • Tác giả: Lê Văn Nghĩa, Lương Duyên Bình (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Nguyễn Quang Sính
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thái Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – P. Trưng Nhị – T.P Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập Vật lý đại cương tập 2: Điện – dao động – sóng

Về tác giả: Lê Văn Nghĩa, Lương Duyên Bình (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Nguyễn Quang Sính

Tìm mua sách nếu có bán: