Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 9
  • Mã ISBN: 978-604-0-14973-2
  • Tác giả: Lê Phú, Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Giáng Hương, Phan Ngọc Liên (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Minh Hùng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy In Bản đồ – CN CTY TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 9

Về tác giả: Lê Phú, Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Giáng Hương, Phan Ngọc Liên (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: